-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Cách thêm code delay sau mỗi 1 lần bật hành động( script lua)

Cách thêm code delay sau mỗi 1 lần bật hành động( script lua)

Hi! Welcome to ModMobile Website
Bắt đầu thôi nào:

Bước 1:thêm code bên dưới vào dưới menu hành động gg.multiChoice của bạnLua
 
function giangditbu()
if giang == "2312" then
HQV = gg.prompt({"⏳Nhập Thời Gian Delay⌛ "}, {4}, {"number"})
if HQV == nil then gg.toast("⌛vui lòng chọn thời gian delay😘")
else
local zzzz = HQV[1]
tamdung=zzzz*1000
giang="1"
end end
gg["setRanges"](gg["REGION_ANONYMOUS"])
gg["searchNumber"](gocne, gg["TYPE_DWORD"], false, gg["SIGN_EQUAL"], 0, -1)
gg["getResults"](getgiatri)
gg["editAll"](hdmodauto, gg["TYPE_DWORD"])
gg["clearResults"]()
gg.toast("📀CHUYỂN HÀNH ĐỘNG ☑️📀 ")
gg.sleep(tamdung)
end

Bước 2:thêm giangditbu() vào cuối mỗi lệnh chuyển hành động

Lua
giangditbu()
Ví Dụ cách dán giangditbu()

if autochyenhd[1] == true then hdmodauto="909000128" " giangditbu() end
if autochyenhd[2] == true then hdmodauto="909000134" "giangditbu() end
if autochyenhd[3] == true then hdmodauto="909000140" " giangditbu() end
if autochyenhd[4] == true then hdmodauto="909000135" "giangditbu() end
if autochyenhd[5] == true then hdmodauto="909000136" "giangditbu() end
if autochyenhd[6] == true then hdmodauto="909000138" "giangditbu() end

Bước 3:thêm vào đầu script

Lua
giang= "2312"
gocne="909000001~909036015"
getgiatri="100000"
Vậy là đã làm xong menu auto chuyển hành động cơ bản rồi, nếu muốn thêm cả tính số lần bật và hiện tên hành động sau khi chuyển thì xem tiếp blog này của mình nhé

Bước 1:

Lua
    gg.toast("📀CHUYỂN HÀNH ĐỘNG ☑️📀 ") 
gg.sleep(tamdung)

---- chúng ta sẽ thay code thành:
gg.toast("Lẩn"..sttmod.."📀CHUYỂN HÀNH ĐỘNG "..toasthd.."☑️📀 ")
gg.sleep(tamdung)
sttmod=sttmod+1

Bước 2 Thêm sttmod :

Lua 
    ---- thêm vào đầu menu đó VÍ DỤ:
function mdomobiledz5()
sttmod="1"
autochyenhd = gg.multiChoice({
" ➪『 🇻🇳Cắm Cờ Quân Đoàn🇻🇳 』",
" ➪『 🇻🇳Con Tim Tan Nát🇻🇳 』",
" ➪『 🇻🇳Sát Thủ Đệ Nhất🇻🇳 』",

Bước 3 Thêm toasthd :

Lua 
    -----thêm như bên dưới
if autochyenhd[1] == true then hdmodauto="909000128" toasthd="Cắm Cờ Quân Đoàn()🇻🇳 " giangditbu() end
if autochyenhd[2] == true then hdmodauto="909000134" toasthd="Con Tim Tan Nát()🇻🇳 "giangditbu() end
Dwonload
See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile