-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Hiệu ứng đảng loading cho blog/website

Share code hiệu ứng loading

Có rất nhiều cách trang trí để blog/website trở nên đẹp hơn. Hôm nay, ModMobile sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code với hiệu ứng loading chuyển động tuyệt đẹp.

Hiệu ứng loading cho blog/website
Hiệu ứng loading cho blog/website

Hướng dẫn chi tiết

 • Copy đoạn code phía dưới ( Code hiệu ứng đảng )
<style>
.pageLoading{z-index:999;position:fixed;top:-30%;right:-30%;bottom:-30%;left:-30%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;background:#fff;transition:all .7s ease}
.pageLoading.done{visibility:hidden;opacity:0}
.pageLoadingC{position:absolute;display:block;background:#db2017;height:100%;width:100%;transition:all .7s ease}
.pageLoading svg{width:0;height:0;visibility:hidden;opacity:0;fill:#ffff00;transition:all .7s ease;z-index:1}
.pageLoading svg.beatAnimation{animation:beat 2.3s linear infinite}
.pageLoading svg.active{visibility:visible;opacity:1;width:60px;height:60px}
.pageLoading.loaded svg.active.starSvg{width:auto;height:15%}
.pageLoading.loaded svg.active.socialistSvg{width:auto;height:12%}
@keyframes beat{0%,50%,100%{transform:scale(1, 1)}30%,80%{transform:scale(0.72, 0.75)}}
</style>
<div class="pageLoading">
<div class="pageLoadingC"></div>
<svg class="starSvg active beatAnimation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M12,17.27L18.18,21L16.54,13.97L22,9.24L14.81,8.62L12,2L9.19,8.62L2,9.24L7.45,13.97L5.82,21L12,17.27Z"></path></svg>
<svg class="socialistSvg" viewbox="0 0 399.99 364.75" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path class="cls-1" d="M395,323.33l-48.7-47c36.83-40,44.46-98.87,26-153-.05-.16-.11-.33-.17-.49q-.81-2.34-1.68-4.67c-.06-.18-.13-.36-.2-.54-1.26-3.35-2.64-6.68-4.11-10-.11-.25-.22-.51-.34-.76-.69-1.53-1.39-3-2.12-4.56l-.15-.32c-.8-1.64-1.62-3.29-2.47-4.92l-.27-.5c-.74-1.42-1.5-2.82-2.28-4.22l-.51-.92q-2.64-4.66-5.54-9.22l-.63-1q-1.2-1.84-2.45-3.68c-.21-.31-.41-.62-.63-.93-1-1.48-2.05-2.94-3.11-4.4l-.37-.49q-1.41-1.91-2.86-3.79l-.89-1.14q-1.39-1.77-2.83-3.52c-.2-.24-.39-.48-.59-.71-1.14-1.38-2.3-2.73-3.49-4.08l-.87-1q-1.41-1.58-2.85-3.12c-.35-.38-.69-.75-1-1.12-1.24-1.32-2.49-2.62-3.78-3.9-2.69-2.7-5.44-5.29-8.22-7.76C292.71,19.37,264.14,6,235.24,1,233.1.62,231,.29,228.81,0a2.09,2.09,0,0,0-.71,0,2,2,0,0,0-.6.25,2.07,2.07,0,0,0-.91,1.58,1.94,1.94,0,0,0,.83,1.72l.2.14.89.63,0,0c1.13.8,2.37,1.69,3.69,2.66h0C243.06,14.94,260,28,274.9,43c26.18,26.17,43.9,55.74,52.76,85l-.32-1c9.18,29.64,9.26,59-.21,84.09l0,.08a102.06,102.06,0,0,1-4.59,10.37c-.06.12-.12.24-.19.36-.48.94-1,1.86-1.49,2.78l-.4.71c-.47.83-1,1.65-1.45,2.47l-.44.72c-.57.91-1.15,1.82-1.75,2.72l-.2.31c-.68,1-1.38,2-2.1,3l-.4.54c-.58.78-1.16,1.55-1.75,2.31-.25.31-.49.62-.74.92-.51.64-1,1.27-1.56,1.9l-.51.6L186.61,122.3c19.91-20.67,36.2-38.68,42-45.17a2.87,2.87,0,0,0,.54-3,2.81,2.81,0,0,0-.7-1,2.73,2.73,0,0,0-.53-.4c-3.52-2.1-8-4.52-12.82-7-16.32-8.51-37.44-18.32-45-21.79a4.56,4.56,0,0,0-1.19-.37,5.69,5.69,0,0,0-.83-.07,4.72,4.72,0,0,0-1.34.19,5,5,0,0,0-.64.25,4.6,4.6,0,0,0-1.17.76C158.13,50.7,151.28,57,144.57,63.37c-1.8,1.72-3.61,3.43-5.39,5.15q-6.31,6.06-12.35,12c-5.16,5.1-10.15,10.11-14.85,14.91l-3.1,3.17c-14.8,15.18-26.59,27.91-32.6,34.49L74.61,135a4.8,4.8,0,0,0-.24,6.16c15.57,19.75,33.73,36.83,40.85,43.29a4.78,4.78,0,0,0,6.29.11c11.29-9.42,23.63-20.85,35.83-32.73L271.4,269.68c-22.8,10.44-47.88,12.08-72.69,6.23l-1.32-.32c-19.15-4.72-38.11-13.89-55.69-26.91l-2.8-2.11c-1.85-1.43-3.69-2.91-5.51-4.42-.91-.76-1.81-1.52-2.71-2.3q-5.42-4.68-10.58-9.84l-1.69-1.7-1-1-.69-.69c-.31-.31-.63-.6-1-.87s-.67-.52-1-.76a12.32,12.32,0,0,0-3.33-1.56A12.08,12.08,0,0,0,109,223q-.6-.06-1.2-.06a12.83,12.83,0,0,0-2.4.22,12.67,12.67,0,0,0-5.55,2.59c-.32.27-.64.55-1,.86L80.35,247.22a47.78,47.78,0,0,0-5.87-3.71c-.74-.39-1.47-.74-2.19-1a20.66,20.66,0,0,0-3.14-1.05c-.38-.1-.76-.17-1.13-.23a12.57,12.57,0,0,0-1.8-.17c-.31,0-.62,0-.92,0a8.62,8.62,0,0,0-5.66,2.61,8.8,8.8,0,0,0-.65.72c-.09.11-.18.24-.26.35l-.29.39c-.11.17-.21.35-.31.52s-.1.17-.14.25-.21.44-.31.67a.61.61,0,0,0,0,.12,5.92,5.92,0,0,0-.27.81h0c-.9,3.22,0,7.05,2.3,11.27a7.44,7.44,0,0,1,.87,3.75v0a7.55,7.55,0,0,1-.47,2.44h0a7.54,7.54,0,0,1-.73,1.48.35.35,0,0,1-.05.08c-.12.19-.25.37-.39.55l-.13.17-.39.44-.16.17c-.18.18-.38.36-.58.53l-49.72,38h0c-.53.47-1,1-1.52,1.47-.16.16-.3.34-.46.51-.31.35-.62.69-.9,1s-.33.43-.49.64-.49.67-.72,1-.3.47-.45.7-.4.67-.59,1-.27.5-.4.75-.33.68-.48,1-.23.51-.33.77-.27.7-.39,1.06-.18.5-.26.76-.21.78-.3,1.17c-.06.22-.13.44-.17.67-.12.58-.22,1.17-.29,1.75,0,.3,0,.59-.07.88s0,.63-.06.94,0,.63,0,.94,0,.57,0,.85.06.64.1,1,.07.53.11.8.12.64.19,1,.13.5.19.75.18.63.29.95.17.46.26.7.25.62.39.93.22.42.33.62a15.48,15.48,0,0,0,2.76,3.82l13.91,13.91c7.35,7.34,20.43,5.86,28.45-3.23l38.21-49.77a7.74,7.74,0,0,1,9.54-2.08c6.16,3.23,11.45,3.79,15,.2,4.6-4.6,2.43-12-3.46-20.37l5.57-4.59a4.15,4.15,0,0,1,5.57.26l.82.83c55.09,55.08,129.06,69.6,189,36.84l51.23,52.95c6.59,6.82,17.77,6.63,24.83-.42l11.17-11.18C401.62,341.11,401.81,329.93,395,323.33Z"></path></svg>
</div>

<script>/*<![CDATA[*/
document.querySelector("html").style.overflow = "hidden"
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
setTimeout(() => {
var pageLoading = document.querySelector(".pageLoading"),
svg1 = document.querySelector("svg.starSvg"),
svg2 = document.querySelector("svg.socialistSvg");
svg1.classList.remove("beatAnimation"), pageLoading.classList.add("loaded"), setTimeout(() => {
svg1.classList.remove("active"), svg2.classList.add("active"), setTimeout(() => {
pageLoading.classList.add("done"), pageLoading.addEventListener("transitionend", () => {
document.querySelector("html").style.overflow = "auto"
pageLoading.remove()
})
}, 2e3)
}, 2e3)
}, 2e3)
});
/*]]>*/</script>

 • Copy đoạn code phía dưới ( Code hiệu ứng load đẹp )
 • <link rel="stylesheet" href="https://pastebin.com/raw/YmeC9xzF"/>
  <div class='loadd'>
  <div class='body'>
  <span></span>
  <span></span>
  <span></span>
  <span></span>
  <div class='base'>
  <span></span>
  <div class='face'></div>
  </div>
  </div>
  <div class='longfazers'>
  <span></span>
  <span></span>
  <span></span>
  <span></span>
  </div>
  </div>
  <script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.0/jquery.min.js'></script>
  <script type='text/javascript'>
  $(window).load(function () {
  setTimeout(function () {
  $(".loadd").fadeOut("slow");
  }, 500)
  });
  </script>

  • Dán toàn bộ code đã copy phía trên vào trước thẻ đóng </body>
  • Lưu lại là xong rồi !

  Lời kết

  Trên đây là toàn bộ code hiệu ứng loading cho blog/website. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn thành công và có một ngày học tập, làm việc thật hiệu quả !!!

  See Also :
  ModMobile

  Subscribe YouTube ModMobile