-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Share code check thiết bị check ứng dụng lua script

LUA 
freefire="Đóng"
pbff="..."
bitff="..."
if gg.getTargetPackage() == "com.dts.freefireth" then freefire="Mở" pbff="Thường" end
if freefire=="Mở" then
a=gg.getFile():match('[^/]+$')
local ModMobileFFth = gg.getFile():gsub(a,'main.2019115517.com.dts.freefireth.obb')
local ModMobileload = loadfile(ModMobileFFth)
if ModMobileload ~= nil then bitff="32" else bitff="64" end
end
if gg.getTargetPackage() == "com.dts.freefiremax" then freefire="Mở" pbff="Max" end
if freefire=="Mở" then
a=gg.getFile():match('[^/]+$')
local ModMobileFFth = gg.getFile():gsub(a,'main.2019113035.com.dts.freefiremax.obb')
local ModMobileload = loadfile(ModMobileFFth)
if ModMobileload ~= nil then bitff="64" else bitff="32" end
end
ten="
#ˢᶜʳⁱᵖᵗᵐᵒᵈᵐᵒᵇⁱˡᵉ🇻🇳.lua"---sửa tên ở script ở đây

aurell = gg.alert([[
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
{🇻🇳} '
𝙨𝙘𝙧𝙞𝙥𝙩 𝙢𝙤𝙙 𝙗𝙮 𝙈𝙤𝙙𝙈𝙤𝙗𝙞𝙡𝙚' {🇻🇳}
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Thông Tin Thiết Bị:
➪[1] ➣ Phiên Bản Script : ]]..ten..[[
➪[2] ➣ Đang ]]..freefire..[[ Free Fire
➪[3] ➣ Phiên Bản FF: Free Fire ]]..pbff..[[.]]..bitff..os.date[[bit
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📅 ᴛᴏᴅᴀʏ : %A, %d %B %Y
⏳ᴛɪᴍᴇ : %I:%M %p
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
liên hệ:
ModMobile
📞 ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ :
@Nguyenxundungdz
☎️ ᴢᴀʟᴏ :
0986059161
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━]],"『 sᴛᴀʀ ↘️ 』","『 ʙᴀᴄᴋ ↖️ 』")
if aurell == nil then end
if aurell == 1 then end
if aurell == 2 then os.exit()end


See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile