-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Share code kéo búa bao bằng lua script

Share code kéo búa bao bằng lua script

Hi! Welcome to ModMobile Website
Bắt đầu thôi nào:

Lua
motlanthoi1="0"
motlanthoi2="0"
dapan1="Kéo✌"
dapan2="Búa✊"
dapan3="Lá🖐"
demlanchoi="0"
k2="0"
win="🎉Chúc mừng bạn đã thắng🥳"
lose="❌Em đen lắm😏"
player="0"
computer="0"
dghdg="📵Bạn Đã Thực Sự Thua Con Bot😂"
dhhdhdhk="🎉🎉Chúc Mừng Bạn Đã Chiến Thắng Con Bot Gà Này😏🎉🎉"


function Main()
if player== "5" then gg.alert(dhhdhdhk) print(dhhdhdhk) os.exit() end
if computer== "5"then gg.alert(dghdg) print(dghdg) os.exit() end
if motlanthoi1=="0"and player== "4" then gg.alert("😍Cố Lên Bạn Sắp Chiến Thắng Rồi🎉") motlanthoi1="1" end
if motlanthoi2=="0"and computer== "4" then gg.alert("Con bot sắp thắng bạn rồi có lên men😑") motlanthoi2="1" end

k1 = math.random(1,3)
if k1==3 then
k1="Kéo✌"
elseif k1==2 then
k1="Lá🖐"
else
k1="Búa✊"
endaurell = gg.alert([[
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Lần Chơi Số:]]..demlanchoi..[[ 😛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
You😐]]..player..[[😐 { Tỉ số } Bot📱]]..computer..[[ 📱
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Trò Chơi Búa Lá Kéo ✊ 🖐 ✌ được làm bởi ModMobile🇻🇳:
➪[1] ➣ BAN sẽ được đấu với BOT
➪[2] ➣ Ai thắng 5 lần trước sẽ 🎉win🎉
➪[3] ➣ Máy(BOT) sẽ random ✊ 🖐 ✌ để đạt được sự công bằng cho bạn😐
]],"『 ✊Búa✊ 』","『 🖐Lá🖐 』","『 ✌Kéo✌ 』")
if aurell == nil then else
if aurell == 1 then k2="Búa✊"trongtai() end
if aurell == 2 then k2="Lá🖐" trongtai() end
if aurell == 3 then k2="Kéo✌"trongtai() end
end
XGCK = -1
end

function trongtai()
demlanchoi=demlanchoi+1
gg.toast(dapan1)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan2)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan3)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan1)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan2)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan3)
gg.sleep(200)
gg.toast(k1)
gg.sleep(400)
aurell = gg.alert([[
➪[1] ➣ Máy Chọn ]]..k1..[[
➪[2] ➣ Bạn chọn ]]..k2..[[
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
{🇻🇳} 'Ấn để xem kết quả' {🇻🇳}
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
]])

if k2==k1 then gg.alert("Hòa") Main() end
if k2=="Búa✊"and k1=="Lá🖐" then gg.alert(lose) computer=computer+1 Main() end
if k2=="Búa✊" and k1=="Kéo✌" then ketqua=gg.alert(win) player=player+1 Main() end
if k2=="Lá🖐" and k1=="Kéo✌" then ketqua=gg.alert(lose) computer=computer+1 Main() end
if k2=="Lá🖐" and k1=="Búa✊" then ketqua=gg.alert(win) player=player+1 Main() end
if k2=="Kéo✌" and k1=="Búa✊" then ketqua=gg.alert(lose) computer=computer+1 Main() end
if k2=="Kéo✌" and k1=="Lá🖐" then ketqua=gg.alert(win) player=player+1 Main() end


end


while true do
if gg.isVisible(true) then
XGCK = 1
gg.setVisible(false)
end
gg.clearResults()
if XGCK == 1 then Main() end
end
  ---------phần code gán giá trị cho biến
motlanthoi1="0"
motlanthoi2="0"
dapan1="Kéo✌"
dapan2="Búa✊"
dapan3="Lá🖐"
demlanchoi="0"
k2="0"
win="🎉Chúc mừng bạn đã thắng🥳"
lose="❌Em đen lắm😏"
player="0"
computer="0"
dghdg="📵Bạn Đã Thực Sự Thua Con Bot😂"
dhhdhdhk="🎉🎉Chúc Mừng Bạn Đã Chiến Thắng Con Bot Gà Này😏🎉🎉"
  ------ cuối script( lệnh lặp)
while true do
if gg.isVisible(true) then
XGCK = 1
gg.setVisible(false)
end
gg.clearResults()
if XGCK == 1 then Main() end
end

  ------ Code máy sẽ random kéo búa bao
k1 = math.random(1,3)
if k1==3 then
k1="Kéo✌"
elseif k1==2 then
k1="Lá🖐"
else
k1="Búa✊"
end

  ---code chạy kéo búa bao (skin cho đẹp)
gg.toast(dapan1)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan2)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan3)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan1)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan2)
gg.sleep(200)
gg.toast(dapan3)
gg.sleep(200)
gg.toast(k1)
gg.sleep(400)
 ------ xét thắng thua
if k2==k1 then gg.alert("Hòa") Main() end
if k2=="Búa✊"and k1=="Lá🖐" then gg.alert(lose) computer=computer+1 Main() end
if k2=="Búa✊" and k1=="Kéo✌" then ketqua=gg.alert(win) player=player+1 Main() end
if k2=="Lá🖐" and k1=="Kéo✌" then ketqua=gg.alert(lose) computer=computer+1 Main() end
if k2=="Lá🖐" and k1=="Búa✊" then ketqua=gg.alert(win) player=player+1 Main() end
if k2=="Kéo✌" and k1=="Búa✊" then ketqua=gg.alert(lose) computer=computer+1 Main() end
if k2=="Kéo✌" and k1=="Lá🖐" then ketqua=gg.alert(win) player=player+1 Main() end
 -------xem đã sắp thắng chx
if player== "5" then gg.alert(dhhdhdhk) print(dhhdhdhk) os.exit() end
if computer== "5"then gg.alert(dghdg) print(dghdg) os.exit() end
if motlanthoi1=="0"and player== "4" then gg.alert("😍Cố Lên Bạn Sắp Chiến Thắng Rồi🎉") motlanthoi1="1" end
if motlanthoi2=="0"and computer== "4" then gg.alert("Con bot sắp thắng bạn rồi có lên men😑") motlanthoi2="1" end
  --------- giao diện trò chơi
aurell = gg.alert([[
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Lần Chơi Số:]]..demlanchoi..[[ 😛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
You😐]]..player..[[😐 { Tỉ số } Bot📱]]..computer..[[ 📱
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Trò Chơi Búa Lá Kéo ✊ 🖐 ✌ được làm bởi ModMobile🇻🇳:
➪[1] ➣ BAN sẽ được đấu với BOT
➪[2] ➣ Ai thắng 5 lần trước sẽ 🎉win🎉
➪[3] ➣ Máy(BOT) sẽ random ✊ 🖐 ✌ để đạt được sự công bằng cho bạn😐
]],"『 ✊Búa✊ 』","『 🖐Lá🖐 』","『 ✌Kéo✌ 』")

DEMO SCRIP Lua kéo búa bao by modmobile

See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile