-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Sửa lỗi font tiếng Việt trong MySQL

Lỗi font tiếng Việt trong MySQL là một lỗi khá phổ biến khi nhập dữ liệu từ web và insert vào MySQL. Vậy làm thế nào để khắc phục lỗi này? Hãy cùng xem ngay hướng dẫn dưới đây nhé!

Sửa lỗi font tiếng Việt trong MySQL
Sửa lỗi font tiếng Việt trong MySQL

Các bước sửa lỗi font tiếng Việt trong MySQL

Bước 1: Thêm lang="vi" vào trong thẻ <html>, ví dụ: <html lang="vi">

Bước 2: Thêm thẻ <meta charset='UTF-8'/> trước thẻ đóng </head>

Bước 3: Khi kết nối dữ liệu thêm câu lệnh mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');

Ngoài ra, bạn kiểm tra lại Collation của Table hoặc Database có phải là utf8_* hay chưa? ví dụ: utf8_general_ci.

Code đầy đủ:

MySQL

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');

// Check connection
if ($conn === false) {
die("ERROR: Không thể kết nối. " . mysqli_connect_error());
}
See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile